Brachypelma smithi Aphnopelma seemani
$75
7"
U
Scolopendra dehanni
Vietnamese Giant Red Leg
$100
3"
U
Scolopendra heros
Sp. West Texas
$30
7"
U
Scolopendra subspinipes
Vietnamese Giant Yellow Leg